ARTIKEL 1. DEFINITIES EN BEGRIPPEN
1.1 Klant: de persoon of personen ten behoeve van wie Sandra Botter haar diensten verleent. De opdrachtgever en de klant kunnen dezelfde zijn maar dit behoeft niet zo te zijn.
1.2 Opdrachtgever: de persoon of instantie, dan wel haar eventuele rechtsopvolger(s), die een opdracht aan Sandra Botter heeft verstrekt voor het leveren van haar diensten. De opdrachtgever is, tenzij uitdrukkelijk andere schriftelijke afspraken met Sandra Botter zijn gemaakt, degene die gehouden is tot betaling van de overeengekomen prijs voor de dienstverlening van Sandra Botter 
1.3 Sandra Botter: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Enschede onder nummer 081663 levert Susan Brouwer diensten op het gebied van (persoonlijke) coaching, opleidingen en workshops.
1.4 Derden: in voorkomende gevallen kan Sandra Botter haar diensten (mede) met behulp van door haar ingeschakelde derden leveren. Sandra Botter kan te allen tijde de samenstelling van een team wijzigen, indien zij meent dat dit voor een goede uitvoering of continuïteit van haar dienstverlening noodzakelijk is.
1.5 Opdrachtsom: het totaal overeengekomen bedrag van de opdracht, benoemd in de getekende opdrachtbevestiging of in de, door de opdrachtgever voor akkoord verklaarde, offerte of programmavoorstel.
 
ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, werkzaamheden verricht door en overeenkomsten gesloten met Sandra Botter.
2.2 Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met opdrachtnemer, waarbij derden betrokken worden.
2.3 Als één of meerdere van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.
2.4 Sandra Botter behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen.
 
ARTIKEL 3. OPDRACHTVERLENING
3.1 Offertes van Sandra Botter zijn uitsluitend gebaseerd op de informatie die aan haar door een (toekomstige) opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in dat door hem/haar, naar beste eer en geweten, alle relevante informatie voor het maken van de offerte en voor de opzet en uitvoering van de opdracht aan Sandra Botter is verstrekt. Wanneer deze informatie op enig moment onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn geweest, behoudt Sandra Botter zich het recht voor de, met de opdrachtgever overeengekomen, opdrachtsom voor de door Sandra Botter te leveren diensten alsdan eenzijdig en/of tussentijds aan te passen.
3.2 Een samengestelde prijsopgave verplicht Sandra Botter niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de overeengekomen opdrachtsom.
3.3 Een opdracht wordt verleend door middel van het ondertekend retourneren van een overeenkomst die is uitgebracht door Sandra Botter , dan wel door het schriftelijk e/o per email akkoord geven op de digitaal gestuurde offerte. Daarmee wordt deze digitale offerte tevens de opdrachtbevestiging.
3.4 Het ontbreken van een schriftelijke accordering van de door Sandra Botter uitgebrachte offerte of overeenkomst laat onverlet dat de opdrachtgever wordt geacht aan Sandra Botter , conform de condities van de offerte, opdracht te hebben verleend, wanneer en zodra met de feitelijke dienstverlening door Sandra Botter een aanvang is gemaakt.
 
ARTIKEL 4. TUSSENTIJDSE WIJZIGING IN DE OPDRACHT
4.1 Indien een tussentijdse wijziging van de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat op verzoek van of door toedoen van de opdrachtgever, zal Sandra Botter de noodzakelijke aanpassingen indien mogelijk uitvoeren. Indien dit leidt tot meerwerk ten opzichte van de oorspronkelijke opdrachtsom dan zal dit, zonder dat een aparte schriftelijke opdracht vereist is, aanvullend in rekening gebracht worden aan de opdrachtgever. Opdrachtgever heeft zich door het wijzigen van de opdracht op voorhand volledig akkoord verklaard met de financiële gevolgen hiervan.
 
ARTIKEL 5. INSPANNINGSVERPLICHTING
5.1 Sandra Botter zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting hetgeen wil zeggen dat Sandra Botter niet garant staat voor het succes en welslagen van haar dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever en/of cliënt gestelde doel.
 
ARTIKEL 6. AANBIEDINGEN EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
6.1 Alle aanbiedingen van Sandra Botter hebben een geldigheidstermijn van 30 dagen vanaf dagtekening, zijn vrijblijvend en kunnen vormvrij worden herroepen. Sandra Botter is niet aan aanbiedingen gebonden indien deze niet binnen 30 dagen vanaf dagtekening van de aanbieding schriftelijk worden aanvaard. Wordt de aanbieding binnen de geldigheidstermijn aanvaard, dan behoudt Sandra Botter zich het recht voor de aanbieding te herroepen binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding. Aanvaarding van een aanbieding door een opdrachtgever zal schriftelijk e/o digitaal geschieden, onverlet hetgeen bepaald is in artikel 3.4 en 4.1 van deze Algemene Voorwaarden.
 
ARTIKEL 7. VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER
7.1 De opdrachtgever staat er voor in dat het in de opdracht overeengekomen aantal deelnemers ook daadwerkelijk deelneemt aan de met Sandra Botter overeengekomen dienstverlening. Indien het afgesproken aantal uiteindelijk niet deelneemt, is de opdrachtgever desalniettemin de volledige opdrachtsom zoals vermeld in de offerte e/o opdrachtbevestiging aan Sandra Botter verschuldigd.
7.2 Indien een deelnemer / cliënt door onvoorziene omstandigheden niet kan deelnemen, kan deze plaats ingevuld worden door een andere deelnemer, dit uitsluitend na vooraf verkregen toestemming van Sandra Botter . Indien overname van de vrijgevallen plaats niet mogelijk blijkt wordt aan opdrachtgever de volledige opdrachtsom in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
7.3 De opdrachtgever verstrekt alle benodigde informatie, documenten en gegevens die Sandra Botter nodig heeft om de opdracht volgens afspraak uit te voeren. Als Sandra Botter daarom verzoekt, verschaft de opdrachtgever aan Sandra Botter op zijn/haar locatie kosteloos een werkruimte met telefoon- en/of internetaansluiting.
7.4 Het betrekken of inschakelen van derden bij een opdrachtuitvoering door de opdrachtgever kan uitsluitend na voorafgaande schriftelijke toestemming van Sandra Botter .
 
ARTIKEL 8. TARIEVEN, KOSTEN EN PRIJZEN
8.1 In de offerte van Sandra Botter staat steeds duidelijk aangegeven welke tarieven en kosten er door Sandra Botter voor de daarin benoemde werkzaamheden in rekening zullen worden gebracht.
8.2 De prijzen in offertes, opdrachten en andere publicaties zijn inclusief BTW, exclusief van overheidswege opgelegde heffingen en exclusief andere voor de opdracht te maken of gemaakte kosten, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend verzend- en administratiekosten en reiskosten, tenzij anders is aangegeven.
 
ARTIKEL 9. FACTURERING EN BETALINGSVOORWAARDEN
9.1 Het honorarium van Sandra Botter en de door haar aan opdrachtgever doorbelaste kosten, worden door Sandra Botter steeds door middel van een schriftelijke of digitale factuur aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Ter keuze van Sandra Botter kan het gehele bedrag van de opdracht dan wel een gedeelte daarvan op voorschotbasis worden gefactureerd.
9.2 Betaling door de opdrachtgever dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders vermeld in de offerte of op de factuur.
9.3 Na deze vervaldag is de opdrachtgever in verzuim en is zij aan Sandra Botter over het bedrag van de factuur de wettelijke rente verschuldigd, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan de opdracht bovendien eenzijdig door Sandra Botter worden opgeschort, dit zonder dat Sandra Botter dientengevolge jegens opdrachtgever schadeplichtig kan worden. Bovendien is Sandra Botter in dat geval gerechtigd de overeenkomst eenzijdig buitengerechtelijk te ontbinden.
9.4 Is de opdrachtgever in verzuim met betrekking tot de betaling aan Sandra Botter of schiet de opdrachtgever op een andere manier tekort in het nakomen van een of meerdere op haar rustende verplichtingen, dan komen alle in verband daarmee door Sandra Botter te maken (incasso- en andere gerechtelijke of buitengerechtelijk) kosten voor rekening van de opdrachtgever, steeds met een minimum van 25% van de overeengekomen opdrachtsom.
9.5 Bij overeengekomen periodieke betalingen is betaling vóór de vervaldatum op de (deel)factuur verplicht. Indien opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot de betaling van de deelfactuur, dan is Sandra Botter gerechtigd het volledige bedrag op te eisen.
9.6 Betaling in delen kan slechts na akkoord van en bevestiging door Sandra Botter plaatsvinden. Indien de deelbetalingen niet tijdig plaatsvinden is Sandra Botter gerechtigd om de wettelijke rente voor bedrijven te vorderen over het bedrag dat te laat voldaan is.
 
ARTIKEL 10. ANNULERINGSVOORWAARDEN
10.1 Indien de opdracht, om redenen die niet aan Sandra Botter toe te rekenen zijn, door opdrachtgever niet wordt afgenomen op het overeengekomen tijdstip dan gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

Vb.1: een deelnemer annuleert op dinsdag een workshop die op de vrijdag aansluitend gehouden zou worden. De annuleringskosten bedragen 100%, te weten cel C/10.3
Vb.2: een geplande halve dag coaching wordt door de klant 4 dagen van te voren geannuleerd. De annuleringskosten bedragen dan 25% van het overeengekomen tarief. Zie cel D/10.6
Vb.3: een coaching afspraak van 1 uur voor woensdagmiddag wordt op de maandag ervoor geannuleerd. De annuleringskosten zijn nihil. Was de afspraak pas op dinsdag geannuleerd dan bedragen de annuleringskosten 100%. Zie respectievelijk del C/10.5 en B/10.5
 
ARTIKEL 11. DUUR EN AFSLUITING VAN DE OPDRACHT
11.1 De duur van de opdracht hangt af van de soort dienstverlening en wordt zoveel mogelijk tevoren overeengekomen in de opdrachtbevestiging. In de opdrachtbevestiging wordt indien mogelijk een inschatting van de duur van de opdracht en van het aantal te houden sessies gegeven.
11.2 Na het verstrijken van de duur van de opdracht kan geen aanspraak meer gemaakt worden op niet of nog niet opgenomen onderdelen van de opdracht zoals coachingsuren en lesmateriaal in welke vorm dan ook.
 
ARTIKEL 12. TUSSENTIJDSE BEËINDIGING VAN DE OPDRACHT
12.1 Beide partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd, schriftelijk en tijdig aan de wederpartij te worden bekend gemaakt.
12.2 Indien door de opdrachtgever tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan door andere redenen dan nalatigheid door opdrachtnemer, heeft Sandra Botter desalniettemin recht op betaling van de volledige, overeengekomen opdrachtsom, inclusief vergoeding van de door haar gemaakte en eventueel nog te maken kosten. Indien de betaling reeds heeft plaatsgevonden vindt er derhalve geen restitutie plaats.
12.3 Sandra Botter mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken al ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet toe te rekenen zijn en waardoor voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd. Sandra Botter houdt in dat geval in ieder geval aanspraak op betaling van haar werkzaamheden tot aan het moment van beëindiging.
 
ARTIKEL 13. AANSPRAKELIJKHEID
13.1 Sandra Botter en haar medewerkers en partners zijn nimmer aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan opdrachtgever en/of aan de cliënt is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens Sandra Botter geleverde zaken en/of diensten.
13.2 Daarnaast is Sandra Botter nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door haar geleverde diensten, op Sandra Botter rust slechts een inspanningsverplichting. (zie tevens artikel 5).
 
ARTIKEL 14. INTELLECTUEEL EIGENDOM / AUTEURSRECHT
14.1 Modellen, technieken, instrumenten en lesmaterialen die zijn ontwikkeld en/of gebruikt door Sandra Botter voor de uitvoering van de opdracht zijn en blijven het eigendom van Sandra Botter . Datzelfde geldt ook voor de door Sandra Botter uit te brengen rapportages. De opdrachtgever krijgt slechts het recht deze rapportages binnen haar eigen organisatie te gebruiken. Openbaarmaking van één of meerdere van deze zaken kan alleen geschieden na vooraf schriftelijk verkregen toestemming van Sandra Botter . Op alle door Sandra Botter ontwikkelde documenten rust van rechtswege het auteursrecht.
14.2 Geluids- en beeldopnames die gemaakt zijn tijdens sessies, consulten, workshops en/of opleidingen zijn enkel voor persoonlijk gebruik en dienen in geen enkel geval gedeeld te worden met derden of op enig andere wijze naar buiten gebracht, dan wel gepubliceerd te worden.
 
ARTIKEL 15. GEHEIMHOUDING
15.1 Sandra Botter is gehouden tot geheimhouding van alles wat haar omtrent haar opdrachtgever is bekend geworden. Sandra Botter houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en zal de gegevens van haar opdrachtgever uitsluitend gebruiken voor de verwerking en administratieve afhandeling van de opdracht. De gegevens van de opdrachtgever zullen niet, tenzij daaraan zwaarwegende juridische redenen ten grondslag liggen, aan derden worden verstrekt.
 
ARTIKEL 16. BIJZONDERE BEPALINGEN
16.1 Sandra Botter behoudt zich het recht voor om deelnemers van een workshop die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de workshop verstoren of anderszins belemmeren, van deelname uit te sluiten. Uitsluiting zal schriftelijk en gemotiveerd worden medegedeeld aan de opdrachtgever en laat onverlet de verplichting van de opdrachtgever tot betaling van het volledige bedrag van de training of dienst aan Sandra Botter.
16.2 Voor alle zaken/ bepalingen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien is het Nederlands recht van toepassing.
16.3 In geval van geschillen doet de bevoegde Nederlandse rechter uitspraak.

Algemene voorwaarden

Sandra Botter, gevestigd Bruinehaarsweg 30, 7679TJ te Langeveen, KvK 08166319, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

ART. 1 – ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING
Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gelden nieuwe rechten voor betrokkene en verder strekkende verplichtingen voor verwerker / verantwoordelijke / beheerder alsmede sub-verwerkers van persoonsgegevens. In dit document tref je mijn verklaring aan ter zake
van de verwerking en beveiliging van (persoons)gegevens, alsmede in mijn disclaimer. Deze verklaring is bindend en openbaar inzichtelijk.

ART. 2 – DEFINITIES
Betrokkene: De bezoeker van mijn website, gebruikers van mijn programma’s, gebruikers van mijn platformen, aanvrager van mijn dienst(en) en/of de ontvanger van mijn documenten in welke vorm dan ook.
Verwerker / Verantwoordelijke / Beheerder: Sandra Botter, ook wel genoemd Sandra .
Verwerken: onder verwerken wordt onder andere het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens verstaan.
Persoonsgegevens / gegevens: onder persoonsgegevens verstaan ik informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (de betrokkene) zoals namen, adressen en telefoonnummers, geboortedatum en overige informatie.

ART. 3 – ACTIEF VERSTREKKEN VAN GEGEVENS
1. Betrokkene kan via mijn website en/of social media kanalen alleen zelf actief zijn/haar gegevens achterlaten. De gegevens die betrokkene gedurende dit proces aan verstrekt worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn achtergelaten.
2. Volledigheidshalve betreffen de in lid 1 genoemde gegevens die Sandra Botter ter zake van de aanvraag én de eventueel daarop volgende dienstverlening bewaren:
a. Naam en e-mailadres uit het contactformulier, om contact op te kunnen nemen met de desbetreffende persoon;
b. Naam, e-mailadres en IP-adres uit het opt-in formulier, om een relatie op te kunnen bouwen met leads;
c. Bedrijfsnaam, naam, geboortedatum, adresgegevens, bankrekeningnummer, e-mailadres en (optioneel) het telefoonnummer uit het betaalformulier om een factuur te kunnen sturen en om verdere administratieve redenen;
d. Naam, e-mailadres en IP-adres uit het chatformulier, om contact op te kunnen nemen met de persoon die een chatbericht heeft achtergelaten;
e. Gegevens over activiteiten van betrokkene op de website(s) van Sandra Botter.
Gegevens over surfgedrag van betrokkene over de website(s) van Sandra Botter
g. Internetbrowser en apparaat type
3. De gegevens uit lid 2 van dit artikel worden alleen verwerkt indien ze door betrokkene zelf zijn verstrekt.
4. Het is mogelijk dat gegevens in de database van Sandra Botter worden opgenomen die verkregen zijn via een ander kanaal dan via de website van Sandra Botter. Gedacht kan hierbij worden aan contact via telefoon, whatsapp, e-mail, social media, webinargeek of via een derde. Ook in de voornoemde gevallen geldt dat de door betrokkene actief verstrekte gegevens uitsluitend zullen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn achtergelaten.
5. Sandra Botter heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Sandra Botter kan echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Sandra Botter raadt ouders daarom aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als Sandra Botter zonder ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@praktijksandrabotter.nl dan wordt de versterkte informatie verwijderd.

ART. 4 – VERWERKING VAN GEGEVENS
1. Alle (persoons)gegevens die Sandra Botter van betrokkene verkrijgt, ongeacht het kanaal waarmee deze zijn of worden verkregen, zullen niet langer worden bewaard dan strikt noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens door de betrokkene actief zijn achtergelaten. Voorts
geldt dat voor de verwerking van (persoons)gegevens alleen die gegevens worden gebruikt
die betrokkene zelf actief heeft achtergelaten.
2. Uitzonderingen zoals genoemd in art. 43 Wet bescherming persoonsgegevens (oud: art. 43
Wbp) blijven onverminderd van kracht, behoudens wanneer de strekking, het doel en de aard van een uitzondering in de AVG anders luidt.

ART. 5 – DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN
Sandra Botter deelt persoonsgegevens van betrokkene met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die gegevens van betrokkene verwerken in opdracht van Sandra Botter wordt een verwerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van gegevens van betrokkene. Sandra Botter blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Sandra Botter persoonsgegevens van betrokkene aan andere derden. Dit doet Sandra Botter alleen met nadrukkelijke toestemming van betrokkene. Sandra Botter maakt onder andere, maar niet limitatief, gebruik van de volgende leveranciers die persoonsgegevens verwerken of opslaan namens Sandra Botter:
Showit.co en Salonized.

ART. 6 – BEVEILIGING EN BESCHERMING VAN UW GEGEVENS
1. Verstrekte gegevens via de website van Sandra Botter worden uitsluitend overgedragen met een gecodeerde (veilige) SSL-verbinding, zodat een derde de te verzenden c.q. te ontvangen data niet kan onderscheppen. Betrokkene herkent de actieve veilige verbinding door een zichtbaar ‘slotje’ bovenin de adresbalk van de webbrowser.
2. Verstrekte gegevens worden na ontvangst overgezet naar een met SSL beveiligde server. Voornoemde omgevingen(en) worden wel gedeeld met enig online toegankelijk systeem.
3. Sandra Botter neemt de bescherming van gegevens van betrokkene serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als betrokkene het idee heeft dat gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, dan kan betrokkene contact opnemen met info@praktijksandrabotter.nl

ART. 7 – RECHT OP INZAGE VAN UW GEGEVENS
1. Zodra betrokkene is opgenomen in een database van Sandra Botter dan bewaart Sandra de gegevens van betrokkene.
2. Betrokkene kan te allen tijde een verzoek voor inzage aan Sandra Botter richten en Sandra Botter zal hieraan gehoor geven door een overzicht te verstrekken van de gegevens zoals die zijn geregistreerd.
3. Het is de zorg voor betrokkene om zijn/haar gegevens actueel te houden, door tijdig wijzigingen aan Sandra Botter te verstrekken.

ART. 8 – RECHT OP VERGETELHEID
1. Zodra de overeenkomst tussen Sandra Botter en betrokkene eindigt of gegevens van betrokkene niet meer nodig zijn dan kan betrokkene, middels een schriftelijk verzoek, een verzoek indienen om zijn/haar gegevens te verwijderen uit het bestand van Sandra Botter.
2. Een verzoek zoals omschreven in art. 11 lid 1 van deze verklaring wordt altijd uitgevoerd, tenzij er sprake is van een uitzondering zoals genoemd in art. 11 lid 3.
3. Een verzoek om verwijdering zal niet worden uitgevoerd indien:
a) de uitvoering van de overeenkomst tussen betrokkene en Sandra Botter niet meer op een deugdelijke wijze kan worden uitgevoerd.
b) het verzoek niet uitgevoerd hoeft te worden vanwege een uitzondering zoals
bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, artikel 17 lid 3 onder e van de AVG.

ART. 9 – GEBRUIK WEBSITE
1. Sandra Botter maakt voor zijn website gebruik van actieve hosting die tot doel heeft een veilige omgeving aan iedere bezoeker te bieden. Sandra Botter spant zich in voor een veilige omgeving en zal onderdelen met betrekking tot betalingen uitbesteden aan gespecialiseerde derden partijen die betaalprocessen beschermen met een zogeheten SSL/SSL-beveiligde verbinding én hierin gespecialiseerd zijn.
2. De bezoeker vrijwaart de beheerder en Sandra Botter voor enige schade die ontstaat ten gevolge van een slecht beveiligde verbinding aan de zijde van de bezoeker zelf. Niet limitatieve voorbeelden hiervan zijn het gebruik van onveilige WiFi-netwerken, out-of-date virus -en besturingsprogramma’s, effecten van hacking, etc.
3. De websites van Sandra Botter zijn te allen tijde beschikbaar met een zogeheten veilige SSL/TLS- verbinding. Bezoeker herkent deze verbinding aan het slotje in de adresbalk van de webbrowser, staat dit slotje er niet dan verzoekt Sandra bij deze aan bezoeker dit onverwijld kenbaar te maken via: info@praktijksandrabotter.nl en laat bezoeker onder geen enkele omstandigheid gegevens achter.

ART. 10 – PROCEDURE DATALEKKEN
1. Indien zich de onwenselijk situatie voordoet waarbij door toedoen van kwaadwillende de kleinste dreiging aanwezig is voor (mogelijke) datalekken dan zal Sandra Botter conform de met betrokkene gesloten verwerkovereenkomst(en) handelen, inhoudende dat wij het potentiële lek rapporteren bij de hiertoe bevoegde instantie en een IT-deskundige het probleem laten vaststellen en verhelpen, alsmede personen opgenomen in de database onverwijld op de hoogte zullen brengen, zodat ingezonden gegevens te allen tijde veilig zijn en de veiligheid kan worden gewaarborgd.

ART. 11 – INFORMATIE OP DE WEBSITE
1. De informatie op de website(s) van Sandra Botter is/zijn met de grootst mogelijke zorg tot stand gekomen, onverlet dat op de website(s) vermelde informatie berust op een momentopname, derhalve is informatie op onze website(s) informatief en indicatief van aard. Voorts kunnen aan type- en spelfouten geen rechten worden ontleend en dient de gehele inhoud van de website(s) als vrijblijvend te worden beschouwd.

ART. 13 – COOKIES
1. Sandra Botter gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van de computer, tablet of smartphone van betrokkene. Sandra Botter gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld voorkeursinstellingen van betrokkene onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatst Sandra cookies die het surfgedrag van betrokkene bijhouden zodat Sandra op maat gemaakte content en advertenties kan aanbieden. Betrokkene kan zich afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan betrokkene alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

ART. 14 – KLACHTEN EN VRAGEN
1. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als Sandra Botter het bovengenoemde niet naleeft.
2. Voor vragen betreffende deze verklaring kunt u contact opnemen met: Sandra Botter via info@praktijksandrabotter.nl

ART. 15 – SOCIAL MEDIA
Social media kanalen: Facebook, Instragram, en LinkedIn.
Wanneer er tijdens een workshop, cursus, vakopleiding, event, etc. georganiseerd door Sandra , foto’s worden gemaakt kunnen deze gedeeld worden op Social media. Er zal allereerst mondelinge toestemming worden gevraagd of er foto’s van u genomen mogen worden. Mocht u ten tijde bezwaar maken dan wordt uw foto niet genomen en niet geplaatst. Als u zich achteraf bedenkt en de wens heeft dat uw foto’s van Social media worden verwijderd dan kunt u uw bezwaar e-mailen naar info@praktijksandrabotter.nl . Sandra Botter zal deze foto’s dan van haar website en/of Social media kanaal verwijderen.

Privacy verklaring